ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐ เพื่อสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทย เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก และส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

เครือสหพัฒน์ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ต้องการเห็นประเทศไทยเข้มแข็งและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จึงได้ขานรับนโยบายและมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐของภาครัฐ โดยสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ในเครือสหพัฒน์ดำเนินโครงการประชารัฐ ผ่านโครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และประชารัฐเพื่อสังคม ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จแล้วหลายโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์ รูปแบบโครงการ และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยเครือสหพัฒน์มุ่งมั่นที่จะร่วมพลังกับทุกภาคส่วน เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยจัดตั้ง 11 โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ ดังต่อไปนี้